Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, który decyduje o tym kto, jak i po co przetwarza te dane jest spółka Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000038776, posiadająca NIP: 9510065262 (dalej jako: „Administrator”) e-mail: geberit.pl@geberit.com, tel. +48 22 376 01 02

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com.

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać: a. w celu podjęcia działań, o które zwrócą się Państwo do Administratora, niezwiązanych z obsługą gwarancyjną (udzielenie informacji, przesłanie materiałów itp.), tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), b. w celu realizacji usług serwisowych związanych z gwarancją udzieloną na Państwa produkt, w tym przyjmowania i rozpatrywania Państwa reklamacji oraz realizacji obowiązków Administratora wynikających z tej gwarancji, w tym wykonania lub zlecenia wykonana naprawy lub wymiany części tego produktu lub wysyłki produktu lub części do niego – co ma na celu realizację umowy gwarancyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c w celu kontaktu w ramach badania satysfakcji klienta niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego przebiegu usług gwarancyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), d. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją praw lub obowiązków wynikających z gwarancji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), e. w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, związane z zarządzaniem działalnością Administratora w ramach Grupy Kapitałowej Geberit, planowaniem rozwoju produktów i usług u Administratora i w spółkach z Grupy Kapitałowej Geberit (które zostały wskazane w pkt. 11 lit. e) poniżej), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego, (które trwa średnio przez okres 14 dni , jednak nie dłużej niż 30 dni w celu obsługi i zamknięcia zgłoszenia gwarancyjnego) oraz:
1) w razie uwzględnienia przez Administratora Państwa zgłoszenia gwarancyjnego – przez 18 miesięcy od czasu uwzględnienia gwarancji. W razie zgłoszenia roszczeń co do wykonanej gwarancji dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z gwarancji.
2) w razie nieuwzględnienia przez Administratora Państwa zgłoszenia gwarancyjnego – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z gwarancji.
Jeżeli w sprawie zostanie wszczęte postępowanie sądowe – Państwa dane będą przechowywane do prawomocnego zakończenia sprawy.”

5. W zakresie niezbędnym do badania satysfakcji klienta, Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż w terminie 12 miesięcy od daty złożenia reklamacji. Dane podane w celu podjęcia działań, o które zwrócą się Państwo do Administratora będą przetwarzane przez czas 1 miesiąca od podjęcia przez Administratora ostatniego działania, chyba, że działanie to może wiązać się z powstaniem roszczeń – w takiej sytuacji dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są już niezbędne do celu w jakim zostały zebrane, cofnęli Państwo zgodę na podstawie której przetwarzano dane albo wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania tych danych - prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość. Przysługuje Państwu też prawo do przenoszenia podanych danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym do innego administratora.

7. Mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z Państwa szczególną sytuacją, w stosunku do przetwarzania, które odbywa się w celu badania satysfakcji klienta lub w celu wykonania analityki (wskazanych odpowiednio w pkt. 3 lit. c) i e) powyżej).

7.1 Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby podjęcia działań niezwiązanych z obsługą gwarancyjną, o które zwrócą się Państwo do Administratora, przy czym nie będzie to wpływało na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i realizacji Państwa uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej na produkt.

10. Podanie danych osobowych na potrzeby badania Państwa klienta jest w pełni dobrowolne i nie ma wpływu na proces rozpatrzenia i załatwienia reklamacji.

11. Odbiorcami wskazanych przez Państwo danych osobowych są: a. pracownicy i współpracownicy Administratora odpowiedzialni za przyjęcie, rozpatrzenie i realizację działań wynikających z gwarancji na produkt, b. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług prawnych, logistycznych i technicznych podejmowanych w związku ze złożoną reklamacją i obowiązującą gwarancją, w tym usług związanych z dostarczeniem części zamiennych i wykonaniem naprawy (serwisanci oraz podmioty doręczające przesyłki), c. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, d. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Administratora oraz spółek z Grupy Kapitałowej Geberit (spółek wskazanych w lit. e) poniżej), e. spółki z Grupy Kapitałowej Geberit: Geberit Produktions GmbH & Co KG, Geberit Apparate AG, Geberit Produktions AG, Geberit Fabricaton SA, KERAMAG Keramische Werke GmbH, Geberit Mapress GmbH, Geberit Lichtenstein GmbH, Geberit Produktions GmbH, Geberit Weilheim GmbH, KERAMAG Keramische Werke GmbH, Geberit Production Oy, Geberit Production S.A.S., Pozzi Ginori S.p.A., Geberit Produzione Spa, Geberit Produkcja Sp. z o.o., Geberit Ozorków Sp. z o.o., Geberit Service Sp. z o.o., Geberit Produção, S.A., Ifö Sanitär AB, Geberit proizvodnja d.o.o.

12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

13. Państwa dane będą przekazywane do Szwajcarii, która zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia właściwy poziom ochrony przekazywanych do tego kraju danych osobowych (art. 45 ust. 1 i 9 RODO).

14. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej www.geberit.pl.

15. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.