Polityka prywatności i informacja o ochronie danych dla klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych

1. Zakres zastosowania

1.1 Prywatność danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników, rozumianych jako osoby korzystające z usług internetowych Geberit, w szczególności ze stron internetowych Geberit („witryna internetowa”), a także klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych, o tym, w jaki sposób polskie spółki Grupy kapitałowej Geberit tj. Geberit Sp. z o.o., Geberit Produkcja Sp. z o.o., Geberit Ozorków Sp. z o.o. i Geberit Service Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe. Mając powyższe na uwadze, niektóre aspekty tej informacji mogą nie dotyczyć danego użytkownika.

1.2 Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) 1.21.3 Dane osobowe objęte zakresem niniejszej polityki prywatności to wszelkie dane, które dotyczą osoby fizycznej lub mogą być z nią powiązane, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail.

2 Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych (w tym administratorem witryny internetowej) jest spółka Geberit wymieniona w stopce przedmiotowego serwisu internetowego. Z uwagi na powyższe administratorem może być jedna ze wskazanych poniżej Spółek z Grupy kapitałowej Geberit:

2.1 Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu, nr 1, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-jestru Sadowego pod nr KRS 0000038776, NIP: 9510065262, REGON: 011269245, o kapitale zakładowym 10 638 000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za po-średnictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.2 Geberit Ozorków Sp. z o. o. z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. Adamówek 25, 95-035 Ozorków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowa-dzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038952, NIP: 7321842462, REGON: 472276446 o kapitale zakładowym 32.400.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.3 Geberit Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Kole (kod pocztowy: 62-600) przy ul. Toruńskiej 154, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajo-wego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000193222, REGON 634551284, NIP: 7772751164 o kapitale zakładowym 100.000.000 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

2.4 Geberit Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90- 530 Łódź, wpisa-ną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496361, NIP: 7252073723, REGON 101732630, kapitał zakładowy 1.800.000,00 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com

3. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dataprotection@geberit.com lub pod naszym adresem pocztowym, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pan Markus Saeugling

4 Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych na stronach internetowych Geberit

4.1 Podobnie, jak w przypadku każdej strony internetowej, nasz serwer automatycznie, tym-czasowo gromadzi informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w plikach dziennika serwera, o ile nie wyłączono tej funkcji. Jeśli użytkownik zamierza przeglądać naszą witrynę internetową, wymagamy pewnych rodzajów danych na poziomie technicznym, abyśmy mogli wyświetlać nasze strony internetowe, zapewniając jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo. Są to następujące dane:
- adres IP komputera wysyłającego żądanie,
- żądanie pliku klienta,
- kod odpowiedzi http,
- strona internetowa, która połączyła użytkownika z naszym serwisem internetowym (adres URL),
- czas żądania serwera,
- rodzaj i wersja przeglądarki,
- system operacyjny wykorzystywany przez komputer wysyłający żądanie.

4.2 Dane w plikach dziennika serwera nie będą analizowane w sposób identyfikujący po-szczególne osoby. W przypadkach, gdy powyższe informacje zawierają dane osobowe (w szczególności adres IP), podstawą prawną gromadzenia tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prawnie uzasadnionym interesem, który realizujemy, gromadząc te dane, jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych witryn internetowych i dostarczenie prawidłowo sformułowanych treści. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 2. Gromadzenie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w celu zapewnienia funkcji naszej witryny internetowej.

4.3 Nasze strony internetowe wykorzystują określone, opisane poniżej narzędzia i technologie. Jeśli są wśród nich takie, których użytkownik nie chce, abyśmy je wykorzystywali, oferujemy dla każdego z nich różne opcje i ustawienia uniemożliwiające ich wykorzystywanie.

4.4 Wykorzystanie usług Google Analytics

4.4.1 Nasze strony internetowe korzystają z Google Analytics, usługi analiz sieciowych firmy Google LLC Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain, CA 94043, USA; dalej zwanej „Google”). Funkcje usługi, z których korzystamy, to funkcje Universal Analytics. Umożliwiają one przypisywanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, pozwalając nam w ten sposób analizować działania użytkownika na wszystkich urządzeniach. Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę, w jaki sposób korzysta on z witryny internetowej.

4.4.2 Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z naszych stron interne-towych są zwykle przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są zapisywane. Jednak-że, ponieważ na naszych stronach internetowych aktywowano funkcję anonimizacji ad-resu IP, taki adres użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskich będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Je-dynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełen adres IP, przed jego skróceniem. Adres IP zidentyfikowany przez Google Analytics z wyszukiwarki użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny internetowej, do generowania raportów o działaniach na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny usług związanych z korzystaniem ze strony i internetu.

4.4.3 Przechowywanie plików cookie można zablokować, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu wyszukiwarki, z której korzysta użytkownik. Warto jednak pamiętać, że w takim wypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich dostępnych na stronie funkcji. Użytkownik może również zablokować zapisywanie danych zbieranych przez plik cookie, dotyczących korzystania ze witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki (dostępną na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Tak zwane pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na danej stronie internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wielu urządzeniach, użytkownik musi zrezygnować z ich gromadzenia we wszystkich systemach, z których korzysta.

4.4.4 Korzystamy z Google Analytics na podstawie zgody użytkownika, która została wyra-żona poprzez kliknięcie okna z akceptacją ustawień plików cookie przed wejściem na naszą stronę internetową. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub po-stępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody do czasu jej wycofania.

4.4.5 Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania Google Analytics znajdziecie Pań-stwo tutaj: https://policies.google.com/terms?gl=PL&hl=pl.

4.5 Google AdWords

4.5.1 Korzystamy z usług Google AdWords (w tym remarketingu Google AdWords), aby umieszczać reklamy (tzw. „Google AdWords”) na zewnętrznych stronach internetowych w celu zwrócenia uwagi na atrakcyjne oferty. Korzystając z danych zebranych z tych kampanii reklamowych, jesteśmy w stanie określić skuteczność poszczególnych reklam. Korzystamy z tego narzędzia w celu lepszego dostosowania reklam, aby mogły jak najbardziej mogą zainteresować użytkownika, by nasza witryna internetowa mogła być precyzyjnie lepiej dostosowana do konkretnych zainteresowań użytkownika oraz by w zgodnie z prawem obliczać koszty naszych reklamy.

4.5.2 Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych serwerów reklam. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie serwera reklam, umożliwiające nam mierzenie skuteczności za pomocą szeregu wskaźników, takich jak częstotliwość wyświetlania reklam i liczba kliknięć przez użytkowników. Jeśli użytkownik połączy się z naszą witryną za pomocą reklamy Google, Google AdWords zapisze plik cookie na jego komputerze. Taki plik cookie zwykle wygasa po 90 dniach i nie służy do osobistej identyfikacji użytkownika. Plik cookie tego typu zwykle zawiera dane do analizy, takie jak unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklam dla każdej jej lokalizacji (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (flaga określająca, że użytkownik nie chce już wyświetlać reklam).

4.5.3 Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w witrynie klienta AdWords, a plik cookie zapisany na komputerze użytkownika jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został połączony z tą stroną. Do każdego klienta AdWords przypisywany jest inny plik cookie. Dlatego nie można śledzić plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. We wspomnianych reklamach ani nie zbieramy, ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy po prostu analizy statystyczne danych z Google. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zamieszczonych reklam są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy dalszych danych dotyczących korzystania z reklam, ani w szczególności nie możemy wykorzystywać tych informacji do identyfikacji użytkowników.

4.5.4 Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania Google Analytics znajdziecie Państwo tutaj: https://policies.google.com/terms?gl=PL&hl=pl.

4.6 DoubleClick firmy Google

4.6.1 Nasze strony internetowe korzystają z narzędzia DoubleClick firmy Google. Double-Click wykorzystuje pliki cookie w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam, ulepszania raportów na temat skuteczności kampanii oraz (jeśli włączona jest funkcja ograniczania liczby wyświetleń), aby uniemożliwić użytkownikom wielokrotne oglądanie tych samych reklam. Wykorzystując identyfikator pliku cookie, Google może rejestrować, które reklamy zostały wyświetlone w danej przeglądarce, zapobiegając wielokrotnemu oglądaniu tej samej reklamy przez użytkowników. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Konwersja zachodzi wtedy, gdy, na przykład, użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza witrynę reklamodawcy i dokonuje zakupu za pomocą tej samej przeglądarki. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

4.6.2 Dzięki korzystaniu z Google AdWords i DoubleClick firmy Google przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie kontrolujemy zakresu ani dalszego wykorzystywania danych zebranych przez Google za pomocą tych narzędzi, dlatego informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności odzwierciedlają naszą aktualną wiedzę w tej kwestii. Ponieważ narzędzie DoubleClick zostało zintegrowane z naszymi usługami internetowymi, Google zostanie powiadomiony, gdy użytkownik odwiedzi odpowiednią część naszej witryny lub kliknie na jedną z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google mo-że być w stanie przypisać daną wizytę do jego indywidualnego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w Google, Google może zidentyfikować i zapisać jego adres IP.

4.6.3 Więcej informacji na temat narzędzia DoubleClick firmy Google można znaleźć na stronie: https://www.doubleclickbygoogle.com., a ogólnie na temat ochrony danych w Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

4.7 Sposoby rezygnacji z udziału w Google AdWords i DoubleClick

4.7.1 poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; w szczególności po-przez powstrzymanie plików cookie osób trzecich, co oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał reklam pochodzących od osób trzecich

4.7.2 poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie z domeny: www.googleadservices.com - patrz https://www.google.co.uk/settings/ads. Ustawienie to zostanie cofnięte w przypadku usunięcia plików cookie.

4.7.3 poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach, dostarczanych przez dostawców, którzy uczestniczą w samoregulacyjnym programie About Ads pod adresem http://www.aboutads.info/choices.. Ustawienie to zostanie cofnięte w przypadku usu-nięcia plików cookie.

4.7.4 poprzez ostateczną rezygnację na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin podczas korzystania z przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome. Należy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzy-stać z wszystkich dostępnych na tej stronie funkcji.

4.8 Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody do czasu jej wycofania.

4.9 Wykorzystanie narzędzi optymalizujących zautomatyzowane reklamy firmy AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i, Sizmek

4.9.1 Nasze strony internetowe korzystają również z narzędzi dostarczanych przez: AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek.

4.9.2 Narzędzia te wykorzystują pliki cookie w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam, ulepszania raportów dotyczących wydajności kampanii i zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu przez użytkowników tych samych reklam. Wykorzystując identyfikator pliku cookie, narzędzia te mogą rejestrować, które reklamy zostały wyświetlone w danej przeglądarce, zapobiegając (jeśli włączona jest funkcja ograniczenia liczby wyświetleń) wielokrotnemu oglądaniu tej samej reklamy przez użytkowników. Według tych zewnętrznych dostawców pliki cookie wykorzystywane przez te narzędzia nie zawierają żadnych danych osobowych.

4.9.3 Dzięki korzystaniu z tych narzędzi przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego dostawcy zewnętrznego. Nie kontrolujemy zakresu ani dalszego wykorzystywania danych zebranych za pomocą tych narzędzi, dlatego informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności odzwierciedlają naszą aktualną wiedzę w tej kwestii. Ponieważ narzędzia te zostały zintegrowane z naszymi usługami internetowymi, zewnętrzni dostawcy zostaną powiadomieni, gdy użytkownik odwiedzi odpowiednią część naszej witryny lub kliknie na jedną z naszych reklam.

4.9.4 Wykorzystujemy te narzędzia na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych wskazanych w punkcie 2 lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody do czasu jej wycofania.

4.9.5 Więcej informacji na temat narzędzi, o których mowa w tej części, można znaleźć pod adresami https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy, http://www.themig.com/en-us/privacy.html https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/ oraz https://www.sizmek.com/privacy-policy/

4.10 Można uniemożliwić uczestniczenie w usługach AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek na kilka sposobów:

4.10.1 poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; w szczególności po-przez powstrzymanie plików cookie osób trzecich, co oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał reklam pochodzących od osób trzecich,

4.10.2 wyłączając pliki cookie służące do śledzenia konwersji. Odbywa się to poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie z domen www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com,m, www.plista.com, oraz www.sizmek.com,

4.10.3 poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach, dostarczanych przez do-stawców, którzy uczestniczą w samoregulacyjnym programie About Ads pod adresem http://www.aboutads.info/choices. Ustawienie to zostanie cofnięte w przypadku usunięcia plików cookie,.

4.10.4 poprzez ostateczną rezygnację na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin podczas korzystania z przeglądarki Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome. Na-leży jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich dostępnych na tej stronie funkcji.

4.11 Wykorzystanie funkcji Facebook Custom Audiences

4.11.1 Nasze strony internetowe wykorzystują również funkcję remarketingu Custom Audien-ces firmy Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Umożliwia ona użytkownikom naszych stron internetowych otrzymywanie reklam opar-tych na ich zainteresowaniach (znanych jako reklamy Facebook) podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych stron internetowych, które również korzy-stają z tej funkcji. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować użytkownika i dostosowywać nasze strony internetowe do jego indywi-dualnych zainteresowań.

4.11.2 Dzięki korzystaniu z tego narzędzia marketingowego przeglądarka użytkownika auto-matycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie kontrolujemy zakresu ani dalszego wykorzystywania danych zebranych przez Facebooka za pomocą tych narzędzi, dlatego informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności odzwierciedlają naszą aktualną wiedzę w tej kwestii. Ponieważ narzędzie Facebook Custom Audiences zostało zintegrowane z naszymi usługami internetowymi, Facebook zostanie powiadomiony, gdy użytkownik odwiedzi odpowiednią część naszej witryny lub kliknie na jedną z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Facebook, Facebook może być w stanie przypisać daną wizytę do jego indywidualnego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany na Facebooku, Facebook może zidentyfikować i zapisać jego adres IP, a także inne cechy identyfikacyjne urządzenie użytkownika.

4.11.3 Funkcję Facebook Custom Audiences można wyłączyć, ustawiając odpowiednie usta-wienia w przeglądarce lub - jeśli jest się zalogowanym na Facebooku - na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences.

4.11.4 Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody do czasu jej wycofania.

4.11.5 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Wykorzystanie funkcji LinkedIn Insight Tag

4.12.1 Nasze strony internetowe korzystają również z funkcji LinkedIn Conversion Tracking i Insight Tag firmy LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Umożliwiają one użytkownikom naszych stron internetowych otrzymywanie reklam opartych na ich zainteresowaniach podczas odwiedzania portalu linkedIn.com lub innych stron interneto-wych, które również korzystają z tej funkcji. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować użytkownika i dostosowywać nasze strony internetowe do jego zainteresowań.

4.12.2 Dzięki korzystaniu z tego narzędzia marketingowego przeglądarka użytkownika auto-matycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. Nie kontrolujemy zakresu ani dalszego wykorzystywania danych zebranych przez LinkedIn za pomocą tych narzędzi, dlatego informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności odzwierciedlają naszą aktualną wiedzę w tej kwestii. Ponieważ narzędzie LinkedIn Insight Tag zostało zintegrowane z naszymi usługami internetowymi, LinkedIn zostanie powiadomiony, gdy użytkownik odwiedzi odpowiednią część naszej witryny lub kliknie na jedną z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze LinkedIn, LinkedIn może być w stanie przypisać daną wizytę do jego indywidualnego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany na LinkedIn, LinkedIn może zidentyfikować i zapisać jego adres IP, a także inne cechy identyfikacyjne.

4.12.3 Funkcję LinkedIn Insight Tag można wyłączyć, ustawiając odpowiednie ustawienia w przeglądarce lub - jeśli jest się zalogowanym na LinkedIn - na stronie https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

4.12.4 Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody do czasu jej wycofania.

4.12.5 Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn można znaleźć na stronach hhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oraz https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 You Tube

4.13.1 Korzystanie z platformy wideo „YouTube” firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA („YouTube”), spółki Google Inc., odbywa się w celu zapewniania atrakcyjnej i spójnej prezentacji treści wideo na naszej witrynie internetowej, a także dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkownika, które są nie-zależne od urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik. Robimy to w rozszerzonym trybie prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na pliki cookie podczas odwiedzania witryny, YouTube nie gromadzi żadnych danych, kiedy użytkownik ją odwiedza. Tylko wtedy, gdy użytkownik chce odtworzyć plik wideo i wyraża zgodę na plik cookie, jego dane (takie jak adres IP, strona odsyłająca, informacje o urządzeniu (przeglądarka, typ urządzenia, pobrany plik wideo) są przesyłane do YouTube. W trakcie wykonywania tych operacji rejestrujemy i przechowujemy informacje dotyczące tego, które filmy na platformie YouTube zostały odtworzone przez użytkownika odtworzył, aby móc zaoferować mu spersonalizowaną do jego potrzeb usługę.

4.13.2 Dane osobowe użytkownika są zatem usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

4.13.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest jego zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinien skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody.

4.13.4 Nie mamy żadnego wpływu na zakres przetwarzania danych przez YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

4.14 Pliki cookie

4.14.1 Nasze witryny korzystają z plików cookie poza tymi wymienionymi w punktach od 4.4 do 4.13 . Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Wykorzystujemy wymienione poniżej różne pliki cookie wyłącznie w celu zapewnienia nam możliwości wdrożenia lub świadczenia usługi, z której korzysta użytkownik. Jest to oparte na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem, który realizujemy przy przetwarzaniu danych, jest optymalizacja ustawień witryny internetowej pod kątem urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika i odpowiednie dostosowanie interfejsu użytkownika. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie (których zakres i funkcje zostały opisane szczegółowo poniżej): – pliki tymczasowe (patrz ustęp 4.14.2) – pliki stałe (patrz ustęp 4.14.3). 4.14.2 Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one identyfikator sesji, który umożliwia przypisanie różnych żądań z przeglądarki użytkownika do wspólnej sesji, umożliwiając rozpoznanie komputera użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

4.14.3 Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od pliku cookie. Można usunąć pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

4.14.4 Użytkownik może indywidualnie skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z wymaganiami: - zezwalania na wszystkie pliki cookie, - blokowania plików cookie innych firm w trybie incognito, - blokowania plików cookie innych firm, - blokowania wszystkich plików cookie. Wskazane powyżej ustawienia plików cookie zostały wskazane przykładowo zgodnie z ustawieniami dostępnymi w ramach przeglądarki Google Chrome: chrome://settings/cookies. na przykład można odmówić akceptacji plików cookie stron osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku odmowy akceptacji plików cookie użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich dostępnych na naszej stronie funkcji.

5. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie podanych danych

5.1 Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam dobrowolnie udostępnione podczas interakcji z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi (na przy-kład za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub naszych stron internetowych). Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, przy czym odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy, udzielenie odpowiedzi na pytanie, udział w konkursie, rozpoznanie reklamacji, albo spowodować nieprawidłowe bądź niepełne funkcjonowanie niektórych elementów witryny internetowej. Przetwarzamy te dane w następujących celach:

5.1.1 Wymagamy podania Państwa danych osobowych użytkownika (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, stanowisko i dane bankowe) w celu utrzymywania stosunków umownych, przetwarzania wniosków, zamówień i zleceń lub czynności zmierzających do zawarcia umowy. Gromadzimy te dane w celu świadczenia odpowiednich usług, realizacji czynności zmierzających do zawarcia umowy, a także utrzymywania z Państwem stosunku umownego. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku nawiązywania relacji z osobami fizycznymi, natomiast w przypadku nawiązywania relacji z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osobami prawnymi, podstawą prawną dla tego typu przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, który wyraża się zapewnieniem realizacji zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.1.2 Wymagamy podania Państwa danych osobowych (np.: imię i nazwisko, firma, telefon, adres e-mail, grupa zawodowa, kraj, język, zarejestrowane sesje wideo, wizerunek i głos) w celu wdrażania wydarzeń cyfrowych i uczestnictwa w nich („oferowane wydarzenia”). Przetwarzanie Państwa danych osobowych użytkownika ma na celu dostarczenie i realizację żądanego oferowanego wydarzenia. Przechowujemy ponadto zarezerwowane sesje wideo, w których użytkownik Państwo uczestniczyliście, aby zapewniać Wam spersonalizowaną obsługę po takim wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych użytkownika jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możecie Państwo w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych w kontekście udziału w przyszłości w naszych oferowanych wydarzeniach. Jednak w takim przypadku nie będziecie już mogli już uczestniczyć w wybranym wydarzeniu cyfrowym. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie rejestracji lub udziału w naszym oferowanym wydarzeniu cyfrowym zostaną w takim przypadku usunięte, chyba że inne cele przetwarzania lub prawne okresy przechowywania uniemożliwiają ich usunięcie.

5.1.3 Państwa dane użytkownika osobowe wykorzystujemy również na potrzeby prowadzenia analiz i do celów statystycznych (np. w celu korzystania z naszych ofert), a także w celu reklamowym przeprowadzaniu ankiet wśród klientów, związanych z uzyskiwaniem w celu dostarczania informacji o produktach, usługach i wydarzeniach. Tego typu informacje dostarczane są, w szczególności za pośrednictwem poczty, w formie newsletterów, lub przy pomocy innych form kontaktu (takich jak sms lub telefon). Podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na optymalizacji ofert dotyczących użytkownika, a także na dostarczaniu odpowiednich reklam na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych do celów reklamowych, a także odwołać wcześniej udzielone zgody na kontakt mailowy i telefoniczny. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do sprzeciwu można znaleźć w punkcie 8 niniejszej polityki prywatności.

5.1.4 W przypadku, w którym przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach wymagają od nas uzyskania Państwa uprzedniej zgody użytkownika na wyżej wymienione w punkcie 65.1.3. działania reklamowe związane z naszym kontaktem, oczywiście to robimy i podejmujemy wyłącznie działania reklamowe zgodnie z obowiązującym prawem. W tych przypadkach podstawa prawna przetwarzania Państwa danych opiera się na Waszej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która odnosi się do odpowiedniego kanału komunikacji. Macie Państwo ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Chcąc to zrobić, powinniście skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych lub postępując zgodnie z instrukcjami w naszych wiadomościach promocyjnych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie uzyskanej zgody.

5.1.5 Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, o rachunkowości, prawa budowlanego, prawa przedsiębiorców, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych.

5.1.6 Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie innego uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego w szczególności na:

5.1.6.1 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (dotyczy imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, a także innych niezbędnych danych osobowych związanych z sytuacją, której dotyczy roszczenie; jeżeli jest to konieczne możemy przetwarzać również dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe – wówczas podstawę przetwarzania daje nam art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),

5.1.6.2 budowaniu wizerunku lub promocji naszej marki lub produktów w mediach społeczno-ściowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, YouTube) – jeżeli śledzicie Państwo nasze kanały w mediach społecznościowych, komentujecie je, polubicie nasze wpisy lub publikacje, oznaczacie nas lub nasze produkty (dotyczy danych takich jak: nazwa konta, która może być Państwa imieniem i nazwiskiem, a także wizerunek na zdjęciu profilowym i inne dane, które wprowadzacie w profilu lub publikowanych treściach, którymi może być w szczególności Państwa adres e-mail/numer telefonu, data urodzenia, płeć),

5.1.6.3 realizacji przysługujących nam autorskich praw majątkowych oraz realizacji obowiązków związanych z oznaczaniem Państwa autorstwa, w sytuacji gdy są Państwo auto-rami lub współautorami dzieł podlegających ochronie prawnoautorskiej, których nie nabyliśmy bezpośrednio od Państwa (dotyczy danych takich jak imię i nazwisko lub pseudonim, uprawnienia zawodowe lub inne związane ze specyfiką utworu),

5.1.6.4 wykorzystaniu nagrania lub zdjęcia zgodnie z udzielonymi nam warunkami licencji lub zakresem przeniesionych na nas majątkowych praw autorskich, w sytuacji gdy wy-stępowali Państwo w nagraniu lub pozowali do zdjęcia, które nabyliśmy od jego autora lub właściciela (filmowca, fotografa, agencji marketingowej, PR-owej, reklamowej lub innej firmy o podobnym profilu działalności, obejmuje: wizerunek, a także inne dane podane przez Państwa na zdjęciu lub w nagraniu, w tym tembr głosu).

5.1.7 Dane osobowe mogą również być przetwarzane, jeżeli bierzecie Państwo udział w konkursie lub promocji, które organizujemy – wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę wyrażacie Państwo przy zgłoszeniu – w zależności od tego, jakiem kanałem przyjmujemy zgłoszenia, odbywa się to przez zaznaczenie checkbox’a lub przesłanie do nas zgłoszenia udziału zgodnie z regulaminem konkursu lub promocji. Zgodę taką możecie Państwo w każdej chwili wycofać w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Jeżeli nie pamiętacie sposobu w jaki wyraziliście swoją zgodę, możecie przesłać do nas wiadomość o cofnięciu zgody również na adres e-mail dataprotection@geberit.com. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6 Pozyskanie danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą

6.1 W związku z nawiązywaniem relacji biznesowych z naszymi kontrahentami możemy dysponować danymi osobowymi, które nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Źródłem pozyskania danych w tego typu sytuacjach są inne osoby działające w imieniu naszych kontrahentów.

6.2 W tego typu sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach wskazanych w ust. 5 powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora stanowi prawidłowa realizacja przedmiotu umowy zawartej z kontrahentem.

6.3 W ramach tego typu przetwarzania, przetwarzane są w szczególności dane osobowe pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli naszych kontrahentów, które stanowią w szczególności takie dane osobowe jak imię, nazwisko, dane pracodawcy, stanowisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres służbowy.

6.4 Osobie, której dane są przetwarzane w tego typu sytuacjach przysługują prawa wskazane w ust. 8 poniżej.

7 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika nigdy nie są udostępniane osobom trzecim bez jego wyraź-nej, uprzedniej zgody. Jedyne wyjątki od tej zasady mają zastosowanie w następujących przypadkach:

7.1 Udostępnianie danych ze względu na prowadzenie postępowania przed organami ścigania, postępowanie przed organami właściwymi ze względu na przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie warunków użytkowania Dane osobowe zostaną ujawnione odpowiednim organom ścigania oraz, w stosownych przypadkach, osobom trzecim zgłaszającym roszczenia, jeśli jest to wymagane w celu zbadania niezgodnego z prawem korzystania z naszych usług lub do celów postępowania przed organami ścigania. Jednak taka sytuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy istnieją konkretne dowody na niezgodne z prawem postępowanie lub nadużycie. W takich przypadkach dane użytkownika mogą być również udostępniane, jeśli jest to wymagane do wypełnienia warunków użytkowania lub innych umów, których Geberit jest stroną . Na żądanie jesteśmy również prawnie zobowiązani do ujawnienia takich danych określonym organom publicznym, takim jak organy ścigania, organy nakładające kary finansowe za wykroczenia oraz organy finansowe. W takich przypadkach dane są ujawniane na podstawie naszego prawnie uzasadnione-go interesu, jakim jest zwalczanie nadużyć, pomoc w ściganiu przestępstw oraz pomoc w ustalaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skontaktować się z nami, korzystając z podanych wyżej danych.

7.2 Podmioty przetwarzające W celu świadczenia naszych usług polegamy na firmach i usługodawcach zewnętrznych (zwanych dalej „podmiotami przetwarzającymi”), umownie zobowiązanych do przestrzegania dodatkowych zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach dane osobowe są udostępniane tym podmiotom przetwarzającym, aby umożliwić im dalsze świadczenie usług. Dane osobowe są również udostępniane innym spółkom z Grupy Geberit. Podmioty przetwarzające zostały przez nas starannie wyselekcjonowane i podlegają regularnym audytom. Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Ponadto są one umownie zobowiązane do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności, indywidualnie określonymi wymaganiami dotyczącymi zapewnienia dodatkowego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony o ochronie danych. Konkretnie korzystamy w szczególności z usług następujących podmiotów przetwarzających:

7.2.1 inne spółki Geberit - w celu scentralizowanej obsługi klientów i przetwarzania zamówień,

7.2.2 inne spółki Geberit - w celu świadczenia scentralizowanych usług informatycznych dla innych spółek Grupy,

7.2.3 dostawcy usług logistycznych - w celu przesłania użytkownikowi produktów, materiałów marketingowych lub innych zamówionych u nas towarów,

7.2.4 dostawcy usług płatniczych - w celu przetwarzania wszystkich płatności od użytkownika na naszą rzecz lub odwrotnie,

7.2.5 usługodawcy w zakresie prac instalacyjnych lub usług posprzedażnych,

7.2.6 usługodawcy w zakresie dystrybucji newsletterów lub przeprowadzania ankiet wśród klientów,

7.2.7 dostawcy usług informatycznych dotyczących usług w chmurze, sprzętowych i softwarowych oraz realizacji prac konserwacyjnych,

7.2.8 dostawcy oprogramowania na potrzeby korzystania z ofert w zakresie komunikacji z klientami, w szczególności również w celu realizacji oferowanych wydarzeń,

7.2.9 dostawcy innych usług (tłumacze przysięgli, firmy świadczące usługi w zakresie: realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustaw szczególnych; cateringowe; transportu osobowego; wynajmu pojazdów; hotelarskie; szkoleniowe, ochrony osób i mienia; audytowe). Dane są udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie art. 28 ust. 1 RODO lub alternatywnie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci korzyści ekonomicznych i technicznych związanych z korzystaniem z wyspecjalizowanych podmiotów przetwarzających oraz na podstawie okoliczności, w których prawa i interesy związane z ochroną danych osobowych użytkownika nie są nadrzędne (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat wyważenia interesów, które należy przeprowadzać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, należy skon-taktować się z nami, korzystając z podanych wyżej w punkcie 2 danych. 7.3

7.3 Przekazywanie danych do państw trzecich

7.3.1 W trakcie przetwarzania danych osobowych możemy przekazywać dane osobo-we użytkownika zaufanym usługodawcom w krajach trzecich. Państwami trzecimi są kraje spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Współpracujemy tylko z usługodawcami, którzy mogą zapewnić nam odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i którzy mogą zagwarantować, że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z surowymi europejskimi standar-dami ochrony danych. Kopia stosownych gwarancji jest dostępna do wglądu w naszej siedzibie.

7.3.2 W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, odbywa się to na podstawie tzw. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności środków (o ile tego typu decyzja została przez Komisję Europejską wydana) lub, w przypadku braku takiej decyzji, na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, które zostały również wydane przez Komisję Europejską. W niniejszym przypadku nie można wykluczyć przekazywania przez nas danych osobowych usługodawcom w USA. W przypadku przekazywania danych osobowych do USA, Geberit podejmuje szczególne środki dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla przekazywanych danych osobowych..

7.4 Udostępnianie danych innym administratorom

Dane osobowe mogą nadto być udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, które samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Dane są wówczas udostępniane z zachowaniem niezbędnych zabezpieczeń, a celem udostępnienia jest realizacja świadczeń niezbędnych dla wywiązania się z zawartych umów oraz zarządzania naszą firmą. Dane osobowe są udostępniane w szczególności dostawcom usług:

7.4.1 teleinformatycznych,

7.4.2 serwisowych dla naszych urządzeń,

7.4.3 księgowo-rachunkowych (w tym biegłych rewidentów i audytorów),

7.4.4 prawnych, doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i podmiotom udzielającym akredytacji lub certyfikacji),

7.4.5 kurierskich i pocztowych,

7.4.6 archiwizacyjnych,

7.4.7 związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

7.4.8 administracji stroną www lub kanałami w mediach społecznościowych,

7.4.9 filmowych, fotograficznych, marketingowych, reklamowych, PR-owych, lub innych o podobnym profilu działalności, w tym dokonujących analiz analitycznych związanych z aktywnością w Internecie,

7.4.10 firmom: Google, Facebook Inc. , Pinterest Inc., Alphabet Inc .,

7.4.11 a nadto naszym partnerom handlowym, z którymi Państwo współpracujecie.

8 Prawa użytkownika

8.1 W odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika przysługują mu wymienione poniżej prawa. W celu wykonania któregokolwiek z tych praw należy przesłać pisemny wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: dataprotection@geberit.com.

8.2 Prawo dostępu Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy udostępnili mu dotyczące go, przetwarzane przez nas dane osobowe. Może skorzystać z tego prawa w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

8.3 Prawo do sprostowania lub usunięcia Z zastrzeżeniem przesłanek określonych w art. 17 RODO, użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych. Przesłanki przewidują prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane. Możliwość skorzystania z tego prawa jest ograniczona zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, w szczególności w przypadkach, gdy potrzebujemy danych do wypełnienia obowiązku prawnego lub obsługi roszczeń prawnych.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownikowi przysługuje prawo zażądania od nas ograniczenia przetwarzania na za-sadach określonych w art. 18 RODO. Prawo to występuje w szczególności w przypadku, (a) gdy kwestionuje on dokładność danych osobowych, przez okres umożliwiający nam weryfikację dokładności danych osobowych, (b) gdy sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych (w przypadkach, gdy ma zastosowanie prawo do usunięcia) i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania, (c) gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, w których były przetwarzane, ale są one potrzebne użytkownikowi w celu usta-lenia, wykonania lub obrony prawnej roszczenia oraz (d) w przypadku, gdy między użytkownikiem a nami kwestionowana jest skuteczność zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika zostało ograniczone w oparciu o którąkolwiek z tych pod-staw, takie dane mogą być przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach; na przykład, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do do-chodzenia roszczeń prawnych.

8.5 Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie przekonujących, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub chyba że okoliczności te wiążą się ustaleniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych.

8.6 Prawo do przenoszenia danych Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania dostarczonych nam a dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na zasadach określonych w art. 20 RODO. Wymaga to, aby przetwarzanie danych opierało się na zgodzie użytkownika i odbywało się w zautomatyzowany sposób.

8.7 Prawo do przeniesienia danych W przypadku danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na pod-stawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w związku z zawarciem przez użytkownika umowy ze spółką z Grupy Geberit (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) użytkownikowi przysługuje prawo żądania przeniesienia tych danych do innego administratora.

8.8 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ds. ochrony danych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego - w szczególności na terenie państwa członkowskiego UE miejsca zamieszkania lub miejsca pracy użytkownika bądź miejsca popełnienia domniemanego naruszenia - jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych. W Polsce funkcję tę realizuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W takim wypadku dla okresu przedawnienia zastosowanie znajdą ogólne przepisy wynikające z ustawy Kodeks cywilny, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego czas ten ulegnie prze-dłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe przetwarzane dla celów księgo-rachunkowych oraz podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

10 Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika zostają usuwane lub zanonimizowane w momencie, w którym, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy lub gdy wykorzystaliśmy je zgodnie z powyższymi punktami. Jeśli dane muszą zostać zachowane ze względów prawnych, zostaną one czasowo zablokowane. Oznacza to, że nie będą już one dostępne do dalszego przetwarzania. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych in-formacji dotyczących naszych okresów usuwania i przechowywania, należy skontaktować z administratorem podanym w punkcie 2, korzystając z odpowiednich danych kontaktowych, lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail dataprotec-tion@geberit.com.

11 Zmiana celu

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celach innych niż wyżej opisane, jeże-li przepis prawny będzie tego wymagał lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na zmianę celu przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których pierwotnie zebraliśmy dane, powiadomimy użytkownika o zmianie celu przetwarzania przed dalszym przetwarzaniem danych i przekażemy mu wszelkie inne związane z tym informacje.

12 Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji i profilowanie

Nie korzystamy z żadnych zautomatyzowanych systemów przetwarzania w celu podejmowania określonych decyzji - w tym profilowania.

Wersja: marzec 2021 r.