Warunki użytkowania dla aplikacji mobilnych Geberit i usług IoT

Warunki użytkowania opisują warunki korzystania z aplikacji mobilnych Geberit („Aplikacje mobilne”) i usług IoT.

Słownik

 • B2C - Business to Consumer; aplikacje i usługi skierowane do klientów prywatnych
 • B2B - Business to Business; aplikacje i usługi, które koncentrują się na klientach biznesowych
 • IoT - Internet of Things; komunikacja i interakcja między urządzeniami sieciowymi, aplikacjami i aplikacjami w chmurze
 • Mobile App - Aplikacja na mobilne urządzenia końcowe
 • CRM - Customer Relationship Management – baza danych dla danych podstawowych klientów
 • Geberit ID - Konto Geberit dla aplikacji i portali Geberit
 • Bluetooth - Technologia bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami
 • Geberit AquaClean - Seria toalet myjących firmy Geberit

I. Zakres

1. Warunki użytkowania obowiązują między firmą Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Szwajcaria („GEBERIT VERWALTUNGS AG”) a użytkownikiem aplikacji mobilnych Geberit i usług IoT („Użytkownik”) i regulują korzystanie z aplikacji mobilnych i ich wsparcie Usługi IoT świadczone przez firmę Geberit.

2. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki użytkownika stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim firma GEBERIT VERWALTUNGS AG wyraźnie zgodzi się na ich ważność na piśmie.

II. Zakres usług

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG oferuje następujące aplikacje mobilne dla mobilnych urządzeń końcowych:

Geberit Home

 • Krótki opis: Aplikacja dla użytkowników końcowych B2C dla urządzeń Geberit z obsługą Bluetooth. Do konfiguracji, sterowania i konserwacji urządzenia.
 • Usługi: sprawdzanie stanu, kontrola, konfiguracja i konserwacja urządzeń Geberit z obsługą Bluetooth; zależnie od kraju i urządzenia: rejestracja urządzenia i dostęp do sklepu internetowego.

Geberit Control

 • Krótki opis: Aplikacja dla klientów B2B na urządzenia Geberit z obsługą Bluetooth. Do konfiguracji, sterowania i konserwacji urządzenia.
 • Usługi: sprawdzanie stanu, kontrola, konfiguracja i konserwacja urządzeń Geberit z obsługą Bluetooth; specyficzne dla kraju i urządzenia: zarządzanie profilami urządzeń.

Geberit Service

 • Krótki opis: Aplikacja B2B do toalet myjących Geberit AquaClean z obsługą Bluetooth. Do serwisowania i konserwacji urządzenia.
 • Usługi: funkcje rozwiązywania problemów, usuwania usterek i konserwacji Geberit AquaCleans przez certyfikowanych techników serwisowych firmy Geberit.

Geberit SetApp

 • Krótki opis: Aplikacja B2B dla klientów do spłukiwania sanitarnego Geberit z obsługą Bluetooth. Do sterowania i konfiguracji urządzenia.
 • Usługi: Konfiguracja spłuczek sanitarnych Geberit.

Geberit Pro

 • Krótki opis: aplikacja dla klientów B2B do danych produktów i katalogów.
 • Usługi: przeglądanie i przechowywanie produktów, części zamiennych i danych katalogowych; Rozpoznawanie produktów; funkcje planowania z produktami Geberit.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG oferuje następujące usługi IoT:

Geberit AquaClean Remote Service

 • Krótki opis: Usługa zdalnej konserwacji Geberit AquaCleans za pośrednictwem aplikacji Geberit Home, prowadzona przez obsługę klienta Geberit.
 • Usługi: Rozwiązywanie problemów, usuwanie usterek i konfiguracja Geberit AquaClean w przypadku wsparcia ze strony obsługi klienta Geberit.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG udostępnia bezpłatnie aplikacje mobilne i usługi IoT. Warunki korzystania obowiązują przez cały czas korzystania z Aplikacji mobilnych. Aplikacja mobilna nie jest już używana po odinstalowaniu ze smartfona. GEBERIT VERWALTUNGS AG ma prawo do zmiany Aplikacji lub Usług Mobilnych w dowolnym momencie lub – po upływie okresu wypowiedzenia – udostępnić je w całości lub w części tylko za opłatą lub zaprzestać świadczenia ich świadczenia w całości lub w części. Zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków użytkowania będą ogłaszane pocztą elektroniczną lub w inny elektroniczny sposób komunikacji (np. za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG tworzy zawartość aplikacji mobilnych i Usług IoT z największą starannością. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że podana treść jest dokładna, aktualna i kompletna.

5. Użytkownik jest poproszony o przejęcie odpowiedzialności za własne korzystanie z Aplikacji Mobilnych i Usług IoT oraz zapoznanie się z dostępnymi informacjami (np. instrukcjami, materiałami informacyjnymi, filmami) z wyprzedzeniem.

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG udostępnia Użytkownikowi aplikacje mobilne i Usługi IoT bez żadnej obietnicy konkretnej dostępności. Roszczenie dotyczące korzystania z usług istnieje jedynie w zakresie możliwości technicznych i operacyjnych geberit VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG dąży do zapewnienia nieprzerwanej i pozbawione wad. Niemniej jednak mogą wystąpić przerwy spowodowane usterkami technicznymi lub środkami utrzymania.

7. Niektóre z podanych aplikacji wymagają uwierzytelnienia użytkownika.
A. Geberit coraz częściej korzysta z geberit ID, który jest używany do usług dla całej grupy. Do geberit ID obowiązują odrębne warunki użytkowania i politykę prywatności. Są one wyrażane zgodę na utworzenie identyfikatora Geberit.
B. Aplikacja Geberit Service służy do obsługi naprawy i konserwacji Geberit AquaCleans przez autoryzowanych i certyfikowanych partnerów serwisowych. Aplikacji usługi można używać tylko z kontem aplikacji usługi Geberit, które jest tworzone indywidualnie dla każdego partnera usług przez Grupę Jakości Geberit.c. Aplikacja Geberit Control służy jako interfejs użytkownika do uruchamiania i konserwacji produktów Geberit ze zintegrowanym interfejsem Bluetooth. Zakres funkcji rozszerza się po pomyślnym zarejestrowaniu identyfikatora Geberit.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby użytkowników Usług IoT, tak aby zagwarantować wystarczającą wydajność i obsługę.

III. Kompatybilne grupy produktów

Aplikacje mobilne, o których mowa w sekcji II.1, są kompatybilne z następującymi produktami z grup produktów wymienionych poniżej. Podstawowym warunkiem korzystania jest aktywne połączenie Bluetooth między aplikacjami mobilnymi a produktami. Informacje na temat kompatybilności znajdują się na stronach informacyjnych produktów oraz w instrukcji obsługi.

Geberit washbasin tap, e.g. type 185/186

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Control

Geberit urinal system, e.g. type 01/10/30/50

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Control

Geberit actuator plate, e.g. DuoFresh (auto/manual)

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Control, Geberit Home

Geberit WC flush control, e.g. Sigma 80

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, e.g. Mera Comfort

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Home, Geberit Service
 • Zgodne usługi IoT: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit sanitary flush, e.g. HS2

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit SetApp

Geberit mirror cabinet, e.g. One

 • Kompatybilna aplikacja: Geberit Home

IV. Obowiązki użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać Aplikacji Mobilnych. Uznaje się, że niewłaściwe użycie występuje w następujących przypadkach, w szczególności:

 • Korzystanie z usług i danych w kontekście niezgodnym z prawem lub karalnym lub w kontekście, który może w dłuższej perspektywie zaszkodzić reputacji Geberit.
 • Korzystanie z usług w sposób, który przekracza konwencjonalną częstotliwość użytkowania i ma trwały negatywny wpływ na wydajność infrastruktury (np. serwer). W przypadku niewłaściwego korzystania z Aplikacji mobilnych i Usług IoT Geberit zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do nich dla naruszającego przepisy Użytkownika. Blok może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uwierzytelnianie użytkownika (Geberit ID; konto aplikacji Usługi Geberit) jest wymagane w przypadku aplikacji mobilnych lub usług IoT.

2. Jeżeli użytkownik Geberit ID nie wymaga już identyfikatora Geberit ze względów biznesowych, informuje o tym Geberit w celu dostosowania konta Geberit ID

3. Jeśli użytkownik aplikacji Geberit Service App nie wymaga już aplikacji Geberit Service Ze względów biznesowych, informuje o tym Geberit w celu usunięcia konta aplikacji Usługi Geberit.

V. Prawa autorskie i prawa użytkowania

1. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy, dźwięki i inne dzieła, a także sposób ich umiejscowienia w Aplikacjach mobilnych i Usługach IoT, wraz z markami, logo i emblematami oraz infrastrukturą INFORMATYCZNĄ stojącą za Aplikacjami mobilnymi lub Usługami IoT, podlegają ochronie praw autorskich i/lub innym przepisom ochronnym geberit VERWALTUNGS AG lub osobom trzecim. Nie mogą one być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane ani udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody GEBERIT VERWALTUNGS AG lub strony trzeciej.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG przyznaje użytkownikowi niewyłączne, odwołalne, niepodlegalne sublicencjonowaniu, niezbywalne i nieodpłatne prawo do korzystania z Aplikacji mobilnych i Usług IoT, w tym wszystkich treści cyfrowych w nich zawartych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w zamierzonych celach.

3. Przyznanie praw użytkowania jest uzależnione od przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków korzystania przez Użytkownika, prawa użytkowania Aplikacji mobilnych – w tym ich zawartość – automatycznie tracą ważność.

4. Jeśli Użytkownik przesyła obrazy za pośrednictwem Aplikacji Geberit Pro, użytkownik przenosi na GEBERIT VERWALTUNGS AG niewyłączne, nieodwołalne, wieczyste i nieodpłatne prawo do przetwarzania obrazu w celu rozpoznania produktów Geberit i poprawy rozpoznawania obrazu.

VI. Odpowiedzialności

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG zastrzega sobie prawo do nakazu roszczeń i roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika – na przykład w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z Aplikacji i jej treści.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG zawsze ponosi odpowiedzialność za umyślne działanie, rażące zaniedbanie i uszkodzenie życia, zdrowia lub zdrowia zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt oraz za gwarancje wyraźnie udzielone przez GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane drobnym zaniedbaniem ze strony GEBERIT VERWALTUNGS AG w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, przy czym kwota tych roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w sumie do przewidywanych szkód. Istotne zobowiązania umowne w tym zakresie są zobowiązaniami wynikającymi z wypełniania, na których Użytkownik regularnie polega i może polegać, a ich wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

3. We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność GEBERIT VERWALTUNGS AG jest wykluczona.

4. O ile odpowiedzialność Geberit jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z niniejszymi przepisami, ma to również zastosowanie do odpowiedzialności organów wykonawczych, pełnomocników i pracowników Geberit.

5. W przypadku roszczenia wobec GEBERIT VERWALTUNGS AG przez osobę trzecią z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania przez Użytkownika, Użytkownik zwolni GEBERIT VERWALTUNGS AG z wszelkich roszczeń i kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio w wyniku tego, w tym uzasadnionych kosztów obrony przez adwokata. Nie ma to zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

6. Treści prezentowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług IoT są tworzone i aktualizowane przez GEBERIT VERWALTUNGS AG z największą starannością. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że podana treść jest dokładna, aktualna i kompletna.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność techniczną (w szczególności brak wirusów) lub treści stron internetowych osób trzecich, do których znajdują się odniesienia lub linki w Aplikacjach mobilnych i Usługach IOT.

VII. Korzystanie z bibliotek zewnętrznych

Następujące biblioteki innych firm są używane w połączeniu z aplikacjami mobilnymi:

Geberit Home

 • Biblioteki/biblioteki innych firm: Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Biblioteki/biblioteki innych firm Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Biblioteki/biblioteki innych firm: brak

Geberit SetApp

 • Biblioteki/biblioteki innych firm: brak

Geberit Pro

 • Biblioteki/biblioteki innych firm: brak

VIII. Ochrona danych i bezpieczeństwo danych

1. Geberit dokłada wszelkich starań, aby dane gromadzone za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub Usług IoT były przez cały czas chronione. W tym celu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, które są stale udoskonalane i kontrolowane przez zewnętrzne, niezależne strony trzecie.

2. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Geberit niezwykle ważne. Powierzone nam dane są traktowane z najwyższą starannością i zgodnie z wymogami prawnymi. Nasza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania twoich danych osobowych. Jest to dostępne w obszarze POLITYKA PRYWATNOŚCI aplikacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania są lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Uznaje się, że nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne postanowienie, które jest jak najbardziej zbliżone do gospodarczego celu nieważnego postanowienia. To samo dotyczy wszelkich luk.

2. Zastosowanie ma prawo szwajcarskie z wyjątkiem przepisów kolizyjnych.

3. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla przedsiębiorców jest Jona. Ustawowo obowiązkowe miejsca jurysdykcji pozostają nienaruszone.

Wersja: styczeń 2021 r