Strona używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu. Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji w sekcji poświęconej ochronie danych osobowych .

OK
Geberit Polska

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Geberit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w pełni respektuje i szanuje prawo do ochrony danych osobowych swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Geberit sp. z o.o. oraz pozostałych spółkach z Grupy Geberit.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), mając na uwadze przetwarzanie przez Geberit sp. z o.o. Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej w przeszłości zgody, niniejszym informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000038776, posiadająca NIP: 9510065262 (zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”), e-mail: geberit.pl@geberit.com, tel. +48 22 376 01 02.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Markusa Berresheima (TDSSG GmbH, Ensdorf, Germany). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: dataprotection@geberit.com .

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie m.in. w celu: (1) kontaktowania się z doradcami Spółki, przesyłania informacji o produktach oferowanych przez Spółkę, przesyłaniu ofert handlowych, udzielenia niezbędnego wsparcia merytorycznego w zakresie Państwa współpracy ze spółkami z Grupy Geberit oraz z naszymi partnerami handlowymi, informowania o specjalnych wydarzeniach, eventach, prezentacjach produktów lub szkoleniach tj. podstawie udzielonej przez Państwa zgody, (2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, (3) a także w celu prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych oraz (4) w celu prowadzenia przez Spółkę działań marketingowo - promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przesyłaniu Państwu ofert handlowych, informacji o produktach a także możliwości Państwa udziału w organizowanych przez Spółkę wydarzeniach, szkoleniach, eventach czy prezentacjach. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Spółkę działań marketingowo - promocyjnych jest dobrowolne.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej przez okres niezbędny do realizacji tych celów tj. przez okres przedawniania roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (tj. na niektóre z wskazanych w pkt. 2 działań Spółki) dane te będą przetwarzane przez okres 3 lat.

5. Mają Państwo prawo w każdym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody oznaczać będzie ich usunięcie, jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

6. W zakresie udzielonej zgody na działania marketingowo – promocyjne, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane osobowe nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

7. Przysługuje Państwu – w zależności od podstawy prawnej przetwarzania - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi marketingowe i reklamowe, a także podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe. Odbiorcami danych osobowych – gdy zaistnieje taka potrzeba - mogą być także spółki funkcjonujące w Grupie Geberit tj. Geberit Service sp. z o. o., Geberit Ozorków sp. z o. o. oraz Geberit Produkcja sp. z o. o.

10. Dane osobowe mogą być także – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – przekazywane do innych spółek z Grupy Kapitałowej Geberit, w tym do państwa trzeciego tj do spółki Geberit International AG z siedzibą w Jona, Szwajcaria. Administrator wskazuje, że wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Geberit w tym Geberit International AG przetwarzają dane osobowe przestrzegając najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymogami jakie nakłada na Administratorów RODO.

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

12. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.geberit.pl w Polityce Prywatności.

13. Jednocześnie informujemy, że Spółka Geberit Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.